FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/13/2023 - 18:30 PDF icon १ कन्टिन्जेसी खर्च सम्वन्धि कार्यविधि, २०७९ F.pdf
खेलकूद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/ ७९ 05/09/2022 - 18:18 PDF icon खेलकूद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/09/2022 - 18:17 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/09/2022 - 18:15 PDF icon ५ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ .pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/09/2022 - 18:13 PDF icon ४ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
६ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/09/2022 - 18:11 PDF icon ६ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ .pdf
मिती २०७५१११५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 05/05/2022 - 17:39 PDF icon मिती २०७५१११५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
मिती २०७४०९०२ स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिक, २०७४ ७४/७५ 05/05/2022 - 17:30 PDF icon मिती २०७४०९०२ स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिक, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 04/05/2021 - 16:55 PDF icon १८ कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ - .pdf
कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ - Copy ७७/७८ 04/05/2021 - 00:00 PDF icon १८ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ - Copy.pdf

Pages