FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन ) कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/12/2023 - 11:56 PDF icon ३ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (संचालन ).pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको होमस्टे सञ्चालन सम्वन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 07/12/2023 - 11:00 PDF icon ४ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको होम स्टे संचालन कार्यविधी, २०८०.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/13/2023 - 18:30 PDF icon १ कन्टिन्जेसी खर्च सम्वन्धि कार्यविधि, २०७९ F.pdf
O & M Report ७६/७७ 07/12/2022 - 13:11 PDF icon O & M Report_0.pdf
खेलकूद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८ ७८/ ७९ 05/09/2022 - 18:18 PDF icon खेलकूद विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७८.pdf
गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/09/2022 - 18:17 PDF icon गाउँ सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/09/2022 - 18:15 PDF icon ५ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ .pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/09/2022 - 18:13 PDF icon ४ अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
६ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 05/09/2022 - 18:11 PDF icon ६ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ .pdf
मिती २०७५१११५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७५/७६ 05/05/2022 - 17:39 PDF icon मिती २०७५१११५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages