FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालय मार्फत लिम्वु भाषा र लिपी (आनिपान) संरक्षण गर्ने कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 06/02/2020 - 00:00 PDF icon सामुदायिक विद्यालय मार्फत लिम्वु भाषा र लिपी (आनिपान) संरक्षण गर्ने कार्यविधि, २०७७.pdf
मिती २०७५०१०७ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/05/2020 - 17:32 PDF icon मिती २०७५०१०७ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
मिती २०७५०१०७ एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/05/2020 - 17:32 PDF icon मिती २०७५०१०७ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७६ ७६/७७ 03/13/2020 - 16:53 PDF icon २ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७६.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७६ ७६/७७ 03/13/2020 - 16:45 PDF icon १ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७६.pdf
खण्ड १ संख्या ५ स्थानीय राजपत्र भाग २ मिती २०७४।०४।१८ आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधी) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/05/2019 - 17:24 PDF icon मिती २०७४।०४।१८ आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधी) नियमावली, २०७४.pdf
मिती २०७४।४।२१ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 05/05/2019 - 17:24 PDF icon मिती २०७४०४२१ सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
मिती २०७४०९०२ सिरीजङ्घा मर्मत सम्भार कोष कार्यविधी २०७४ ७४/७५ 05/05/2019 - 17:24 PDF icon मिती २०७४०९०२ सिरीजङ्घा मर्मत सम्भार कोष कार्यविधी २०७४.pdf
मिती २०७४१२०६ शिक्षा नियमावली २०७४ ७४/७५ 05/05/2019 - 17:24 PDF icon मिती २०७४१२०६ शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण, २०७५ ७५/७६ 01/19/2019 - 14:26 PDF icon sirijanga profile final- 075_2.pdf

Pages