FAQs Complain Problems

समाचार

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

 • ज्येष्ठ नागरिक
  कर्णाली : ६० वर्ष पुगेको
  दलित : ६० वर्ष पुगेको
  अन्य : ७० वर्ष पुगेको
  रु १०००।-
   
 • एकल महिला
  विवाह नगरी बसेका महिला : ६० वर्ष पुगेको
  विवाह गरेको तर सम्बन्ध बिच्छेद भएका : ६० वर्ष पुगेको
  रु १०००।-
  विवाह भएमा त्यस्ता व्यक्तिको लगत स्वत: काटिने र निजहरुले भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन्।
   
 • विधवा
  पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिला
  रु १०००।-
  विवाह भएमा त्यस्ता व्यक्तिको लगत स्वत: काटिने र निजहरुले भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन्।
   
 • पुर्ण अपाङ्गता भएका
  महिला, वालवालिका कार्यालयबाट 'क' वर्ग अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरु
  रु २०००।-
   
 • अति अशक्त अपाङ्गता भएका
  महिला, वालवालिका कार्यालयबाट 'ख' वर्ग अर्थात् निलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरु
  रु ६००।-
   
 • लोपोन्मुख आदिवासी - जनजाती
  बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुसवडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, हुसवधिया, कुचबधिया) जातीका नागरिकहरु
  रु २०००।-
   
 • वालवालिका
  पाँच वर्ष उमेर ननाघेका देहाय वमोजिमका वालवालिका:
  कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरुका एक आमाका बढीमा २ वालवालिका
  देशभरीका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा २ वालवालिका
  रु ४००।-

जन्म दर्ता प्रमाणपत्र सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 • जन्मको अनुसुची-२ (नियम ५ संग सम्बन्धित) बमोजिमको सूचना फाराम (भरेको हुनुपर्ने)
 • आमा / बाबुको विवाहदर्ताको प्रतिलिपि
 • आमा / बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • सूचकको नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • कर्मचारीको छोराछोरीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस
 • आमा / बाबु बसाई सराई भै आएको भए सोको प्रतिलिपि
 • अस्पतालमा जन्मिएको भए सोको प्रमाणको प्रतिलिपि
 • वडाको किटानी सिफारिस
 • दस्तुर गा.पाको निर्णय अनुसार
 • माथि उल्लेखित प्रक्रिया पुरा भइपछि अनुसुची-१२ अनुसारको प्रमाणपत्रक उपलब्ध गराईनेछ

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् :

 • प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरी दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी
 • सनाखत गर्न जाने व्यक्तिको नागरिकता (तिनपुस्ते नाता खोलिएको)
 • जन्म दर्ता
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण-पत्र, विवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता
 • अस्थायी निस्सा