FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक कार्यविधी नियमीत तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुनु, २०७४ ७४/७५ 12/23/2017 - 13:34 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको निर्णय, आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 16:23 PDF icon निर्णय, आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधी, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 16:21 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 16:17 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँसभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 16:15 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँसभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 16:14 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 15:29 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 15:26 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमाबली, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन, २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 15:22 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४.pdf

Pages