FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 12/23/2017 - 13:44 PDF icon सिरीजङ्घा विपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 12/23/2017 - 13:42 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यविधी २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको मर्मत संभार कोष सञ्चालन कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 12/23/2017 - 13:41 PDF icon सिरीजङ्घा मर्मत सम्भार कोष कार्यविधी २०७४.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 12/23/2017 - 13:38 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐेन, २०७४ ७४/७५ 12/23/2017 - 13:37 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन,२०७४.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्दन ऐेन, २०७४ ७४/७५ 12/23/2017 - 13:36 PDF icon कृषि व्यवसााय प्रबर्द्दन ऐन, २०७४.pdf
आर्थिक कार्यविधी नियमीत तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुनु, २०७४ ७४/७५ 12/23/2017 - 13:34 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको निर्णय, आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण नियमावली, २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 16:23 PDF icon निर्णय, आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधी, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 16:21 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४ ७४/७५ 12/14/2017 - 16:17 PDF icon सिरीजङ्घा गाउँपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७४.pdf

Pages